hotline VinhHy


Hóa đơn điện tử có đính kèm bảng kê ?

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy, trường hợp nhiều mặt hàng phải xuất hóa đơn đính kèm bảng kê. Tuy nhiên khi chuyển sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn đính kèm bảng kê không ?

 

1. Căn cứ công văn số 68/TCT-CS ngày 05/01/2019 của Bộ tài chính trả lời công ty TNHH Prettl Việt nam

"Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập kèm bảng kê"

 

2. Trả lời công văn số 031218/EX-ACCT ngày 03/12/2018 của Công ty TNHH Expeditors Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 

"Căn cứ quy định nêu trên, khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì Công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

 

 

Trường hợp Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

 

Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị:

          cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động);

          cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu;

          cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;

          kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu "tiep theo trang truoc - trang X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).