hotline VinhHy
Tích hợp phần mềm

Phần mềm Loại tích hợp PMKT qua ehoadondientu ehoadondientu qua Phần mềm kế toán
Misa 2 chiều https://youtu.be/TA6Y4yiiVMI https://youtu.be/ZYeVJvDe4w4
Smart 2 chiều https://www.youtube.com/watch?v=Sro-wO-nd7Q https://www.youtube.com/watch?v=ipdRSO6DrWM
KTVN 2 chiều https://www.youtube.com/watch?v=NZC8KzkD3hs  
Acsoft PMKT ---> HĐĐT    
Vietsun PMKT ---> HĐĐT    
Asia PMKT ---> HĐĐT    
Fast ((Fox, Sql)) PMKT ---> HĐĐT    
Bravo (Fox, Sql) PMKT ---> HĐĐT    
GAM PMKT ---> HĐĐT    
SAS PMKT ---> HĐĐT    
3TSoft PMKT ---> HĐĐT    
Ame PMKT ---> HĐĐT    
Unesco PMKT ---> HĐĐT    
Ipos PMKT ---> HĐĐT https://www.youtube.com/watch?v=-8jKRBIEzW4  
Ocean ACB PMKT ---> HĐĐT